Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

Yhdistyksen säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kehitysmaiden lasten koulutustuki r.y.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja sen toimialue on koko Suomi.

2§ TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja tukea kehitysmaiden lasten koulunkäyntiä ja opiskelua.

3§ KÄYTÄNNÖN TOIMINTA

Yhdistys toimii kohdemaissa paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka vastaavat käytännön toteutuksesta avustuskohteissa ja raportoivat toiminnastaan yhdistykselle.

Kotimaassa yhdistys tiedottaa kehitysmaissa olevista tarpeista ja etsii avustuskohteille kummit.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää varoja jäseniltään ja voi järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa pienimuotoista tuotemyyntiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Kertyneet varat yhdistys kanavoi avustuskohteisiin.

4§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet henkilöt sekä yhdistykset ja yritykset. Yhdistyksen jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta päättää johtokunta.

Yhdistyksen jäsenmaksusta päättää yhdistyksen vuosikokous.

5§ JOHTOKUNTA

Yhdistyksen omaisuutta ja asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksen päättämä määrä jäseniä puheenjohtaja mukaan lukien viisi (5), seitsemän (7) tai yhdeksän (9).

Johtokunnan jäsenten toimikausi kestää neljä (4) vuotta.

Siltä varalta, että johtokunnan jäsenen toimi tulee kesken vuotta avoimeksi, vuosikokous voi vuosittain valita 1-2 varajäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Tarvittaessa johtokunta voi valita yhdistykselle myös muita toimihenkilöitä.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta joko hänen harkintansa mukaan tai kun kaksi johtokunnan jäsentä sitä häneltä kirjallisesti vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta johtokunnan jäsentä on läsnä. Kokous voidaan pitää ja siihen voi osallistua, johtokunnan niin päättäessä, myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

6§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on jätettävä tilit tarkastusta varten tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on palautettava ne lausuntoineen johtokunnalle huhtikuun loppuun mennessä.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

  1. esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus
  1. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
  1. määrätään johtokunnan jäsenten lukumäärä 5§:n rajoissa
  1. valitaan yhdistyksen johtokunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä 1-2 varajäsentä yhdeksi vuodeksi
  1. valitaan seuraavaa kalenterivuotta varten vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja taikka yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
  • käsitellään muut asiat, jotka johtokunta on jättänyt kokouksen ratkaistavaksi.

Vuosikokouksen kutsuu koolle johtokunta kirjeitse, sähköpostitse tai yhdistyksen kotisivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, jos vuosikokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta tietyn asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla kuin vuosikokous vähintään yksi viikko ennen kokousta.

8§ NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai johtokunnan määräämä henkilö.

9§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen vuosikokouksessa, jos vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä muutosta kannattaa. Muutosehdotuksesta on annettava tieto kokouskutsussa.

10§ YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN JA LAKKAUTTAMINEN

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat luovutetaan jollekin muulle rekisteröidylle yhdistykselle, jolla on vastaava tarkoitus.